سفرهای مسلمانان به اسپانیا

عنوان
سفرهای مسلمانان به اسپانیا
مولف، مصحح
هنری پیرس
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1994
زبان
سایر زبان ها