احادیث و قصص مثنوی

عنوان
احادیث و قصص مثنوی
مولف، مصحح
بدیع الزمان فروزانفر - حسین داوودی
چاپخانه
امیرکبیر
سال چاپ
1381
زبان
فارسی