اصول اقلیدسی 3

عنوان
اصول اقلیدسی
مولف، مصحح
ترجمه حجاج بن یوسف بن مطر - عباس بن حاتم نیریزی
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1997
زبان
سایر زبان ها