الجماهر فی معرفه الجواهر

عنوان
الجماهر فی معرفه الجواهر
مولف، مصحح
ابوریحان بیرونی
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
2001
زبان
سایر زبان هاطبیعیاتعربی