ایترپرسیکوم: گزارش سفارتی به دربار شاه عباس اول

عنوان
ایترپرسیکوم: گزارش سفارتی به دربار شاه عباس اول
مولف، مصحح
ژرژ تکتاندرفن، محمود تفضلی
چاپخانه
داورپناه
سال چاپ
1351
زبان
فارسی