تاریخ بیهقی

عنوان
تاریخ بیهقی
مولف، مصحح
ابوالفضل بیهقی - علی اکبر فیاض - محمدجعفر یاحقی
چاپخانه
دانشگاه فردوسی مشهد
سال چاپ
1383
زبان
فارسی