تاریخ شاهی قراختائیان

عنوان
تاریخ شاهی قراختائیان
مولف، مصحح
محمد ابراهیم باستانی پاریزی
چاپخانه
محمدعلی فردین
سال چاپ
2535 شاهنشاهی
زبان
فارسی