ديوان مدايح و مراثي ميرفتاح (اشراق) مراغه اي

عنوان
ديوان مدايح و مراثي ميرفتاح (اشراق) مراغه اي
مولف، مصحح
رحیم نیکبخت - حسین صفیاری
چاپخانه
نسیم حیات مراغه
سال چاپ
139
زبان
فارسی