ریاضیات و ستاره شناسی

عنوان
ریاضیات و ستاره شناسی
مولف، مصحح
کارل ایرگ ایگرت - مازن عماوی - اکهارت نویباور
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1997
زبان
سایر زبان هاعربی