سلسله التواریخ

عنوان
سلسله التواریخ
مولف، مصحح
سلیما زید السیرافی
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1994
زبان
عربی