مسالک الابصار عمری

عنوان
مسالک الابصار عمری
مولف، مصحح
Gauderfoy Demombynes
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1927
زبان
سایر زبان هاعربی