پ‍ل‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ش‍ع‍ر ه‍ج‍ایی‌ و ع‍روض‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ در ق‍رون‌ اول‌ ه‍ج‍ری‌

عنوان
پ‍ل‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ش‍ع‍ر ه‍ج‍ایی‌ و ع‍روض‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ در ق‍رون‌ اول‌ ه‍ج‍ری‌
مولف، مصحح
احمدعلی رجایی
چاپخانه
زر و داورپناه
سال چاپ
1353
زبان
فارسی