موزه تاریخ علم دکتر محفوظی
×

جستجوی کتاب

×

در جستجوی نسخ خطی: تشریح الابدان (رساله در تشریح بدن انسان و کیفیت اوضاع آن)

تشريح الأبدان واهعيّت آن در تاريخ علم يزشكى

نویسندگان: یوسف بیگ باباپور

علم کالبدشناسی و کالید شکافی از دیر باز مساله جنجال برانگیزی بوده است. اغلب ادیان پیشین، با آن به عنوان أمرى غير شرعى برخورد كردهاند و حتّى بعد از ظهور اسلام نيز، مدّتى أين وضع ادامه دأشت و يأ كسانى كه مبادرت به اين امر مى نمودند، به شدّت برخورد می شد. علاءالدین علی ین ابى الحزم معروف به ابن النفیس در تفسیری كه بر كالبدشناسى أبن سينا نوشته، از اين كه نمى تواند اطلاعات دست اول را در اختيار خواننده بكذارد عذرخواهى مى كند. او مى نويسد: «ممنوعيتى كه در قوانين شرعى پيش بينى شده واحساسات محبّت آميزى كه در وجود ما تهفته است، ما را از مبادرت به كالبد شكافى مانع مى شود. به اين علت است که دوست داریم معلومات خود را درباره اندامهای داخلی به انچە پیشینیان ما گفته و نوشتهاند، محدود سازيم.» كالبد شكافى بعد از مرك، به منظور كشف علت مرك به شدّت ممنوع بود و حداکثر کاری که مجاز بود، این بود كه ببينند مرك طبيعى بوده أست یا غیر طبیعی. حکایٹ میكنند كه جسد یک زندانى كه در قصر بغداد به علّت سل ريوى در كذشته بود، در معرض امتحان قاضى واطرافيان او گذاشته شده بود. آنان هم به کشیدن بکی دو تار از موهاى ريش او قناعت كردە، گزارش دادند کە زندانی بە مرگ طبيعى مرده أست.

 

دانلود مقاله