موزه تاریخ علم دکتر محفوظی
×

جستجوی کتاب

×

معرفى نسخه خطى منظومه نجومى ارجوزة صورالکواکب

نویسندگان: یوسف بیگ باباپور مسعود غلامیه
عبدالرحمن صوفى رازى و كتاب صورالكواكب در چهاردهم محرم سنه 291 ه .ق ( 17 آبان 282 شمسى / هشتم نوامبر 904 ميلادى) در شهر رى كودكى متولد شد كه بعدها يكى از بزر گترين دانشمندان علم نجوم شد. نام اين كودك را عبدالرحمن يافت. پدرش مردى وارسته و درويشى بود كه در جرگه صوفيان شهر « ابوالحسين » گذاشتند و بعدها كنيه رى زندگى مى كرد. از نشو و نماى دوران كودكى و ايام صباوت و جوانى او، اطلاع دقيقى در دست نداريم، جز آنكه زمانى كه نام اولين استادش را ذكر مى كند، سال 335 هجرى و زمانى است كه براى اولين بار جهت تحقيق در يك مسئله نجومى بار سفر بست و در 44 سالگى ( 335 ه.ق.) به دينور رفت، و دو سال بعد در اصفهان رحل اقامت افكند ( 337 ه.ق.) و زمانى كه عضدالدوله ديلمى در سال 338 ه.ق. به حكومت فارس رسيد، او را به دربار خود خواند، زيرا عضدالدوله حكمران دانشمند آل بويه، خود نيز علاقه مند به فراگرفتن دانش رياضى و نجوم بود و عبدالرحمن را به استاد ىاش برگزيد. در اينجا بود كه بارقه نبوغ، استعداد، هوش و ذكاوت او درخشيدن گرفت و در اندك زمانى، دانشمندان عصر را متوجه كارهاى خود كرد.