موزه تاریخ علم دکتر محفوظی
×

جستجوی کتاب

×

نگاهی به تاریخ دامپزشکی و پزشکی در ایران

نویسندگان: محمدرضا شمس اردکانی روجا رحیمی
کتاب «تاریخ دامپزشکی و پزشکی در ایران» در حقيقت يك دائرة المعارف جامع و كامل در زمينه تاریخ پزشكی و دامپزشكى ايران است كه توسط استاد تاریخ علم، جناب آقاى دكتر حسن تاج بخش به زبان انگلیسی نگاشته شده است. در این كتاب پربار و ارز شمند پزشكى ودامپز شكى ايران از دوران باستان تا انتهاى قرن نوزدهم از جنبه هاى مختلف تاریخی، علمی و ادبی مور د بررسی قرار گرفته است. مرزهاى ايران مورد بحث در اين كتاب به قلمرو ایران امروزی محدود نمیشود، بلكهقلمرو و سیعی از افغانستان تا خاورمیانه را در برمى گيرد كهدر گذشته جزء خاک ايران محسوب مى شده أند و به مرور زمان در اثر حملات اعراب، مغولان، تركها و … از ايران جدا شدهاند. در تقسيم بندى و فصلبندی این کتاب، كمال دقت و توجه مبذول گشته است و خواننده با مر اجعه به فهرست تنظیم شده به سهولت می تواند به مطلب موردنظر خود دست یابد. هر چند مطالب متنوع و متشابهى در زمینه تاریخ طب نگاشته شده اما مى توان ادعا كرد کە کتاب حاضر یكی از ارزشمندترين كتب از اين دست است. دلایل گو ناگونى براى اثبات اين ادعا و جود دارد که از مهمترین آنها نگارش آن توسط فردی ايرانى به زبان انگليسى است كه نتيجه آن آشنایی دیگران با پیشينه غنى و پربار طبى و دامپزشکی میهن عزیزمان است. علاوه بر أين، در زمینه تاریخ دامپزشکی ایران چندان مطلب قابل توجهى انتشار نيافته است. در عين حال، نويسنده کتاب در مقدمه به سابقه مطالعات مربوط به تاريخ دامپزشکی ایران به طور مفصل اشاره نموده، كه از جمله آنها مى توان از چاپ هفت مقاله توسط سرهنگ دکتر بر افروختە در نامە دانشكدە دامپزشکی مربوط به سال هاى ١٣٢١ تا ١٣٢٥ كتاب (تاريخ دامپزشکی» نوشته دکتر محمدحسین میمندی نژاد در سال ١٣٣٧ ، فصل دوازدهم کتاب تاریخ پزشكی ايران، نوشته سيريل الكود، وكتاب ادارات دامپز شكى ايران، تأليف سروان داميز شك كارپانتيه فرانسوی در سال ١٩٣١ میلادی نام برد. مولف با به كار گيرى تجارب و مطالعات خود در اين كتاب به روشن سازی برخی از ابعاد تاریخ پزشکی و دامپزشکی ایران با استفادہ از تمامی منابع روى آورده اند.