تحدید نهایات الاماکن لتصحیح لمسافات المساکن

عنوان
تحدید نهایات الاماکن لتصحیح لمسافات المساکن
مولف، مصحح
ابوریحان بیرونی
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1992
زبان
عربی